วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:02

ฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Provinec One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)

วันที่​ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Provinec One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) เพื่อเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดรวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน”  โดยมี นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม