พันธกิจ

  • สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการที่เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
  • สนับสนุนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน และการประกอบการของผู้ประกอบการ
  • สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม