วิสัยทัศน์

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นำเกษตรอินทรีย์ สู่วิถียโสธร