ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ฐานการผลิต


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร

 1.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน

 2.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว

 3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

1. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด                      

2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน                              

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร