folder มาตรการ

Documents

pdf 6. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในหน่วยงาน Popular

By 150 download

Download (pdf, 235 KB)

6. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในหน่วยงาน.pdf

pdf การกำหนดมาตรการในการเดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Popular

By 164 download

pdf คำสั่งคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ Popular

By 146 download

pdf คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้ออมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน Popular

By 106 download

Download (pdf, 490 KB)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดทำประกาศจัดซื้อฯ

By 68 download

Download (pdf, 445 KB)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดทำประกาศจัดซื้อฯ.pdf

pdf ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Popular

By 152 download

Download (pdf, 542 KB)

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY_4.pdf

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 120 download

Download (pdf, 640 KB)

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf ประกาศเจตจำนงสุจริตของอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร Popular

By 127 download

Download (pdf, 206 KB)

ประกาศเจตจำนงสุจริตของอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์ สอจ ยโสธร 63 Popular

By 117 download

Download (pdf, 80 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ สอจ.ยโสธร 63.pdf

pdf มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Popular

By 144 download

Download (pdf, 944 KB)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

pdf มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร Popular

By 135 download

Download (pdf, 569 KB)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร.pdf

pdf มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม Popular

By 144 download

Download (pdf, 516 KB)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน.pdf

pdf มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Popular

By 142 download

Download (pdf, 600 KB)

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

pdf มาตรการในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดยโสธร Popular

By 109 download

Download (pdf, 7 MB)

มาตรการในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดยโสธร.pdf

pdf มาตรการในการป้องกันการรับสินบน Popular

By 132 download

Download (pdf, 543 KB)

มาตรการในการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ Popular

By 147 download

Download (pdf, 540 KB)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมฯ.pdf