folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf บันทึกเสนอ และรายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ยส. Popular

By 141 download

Download (pdf, 683 KB)

บันทึกเสนอ และรายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ยส..pdf

pdf บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต Popular

By 121 download

Download (pdf, 726 KB)

บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Popular

By 151 download

Download (pdf, 235 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน Popular

By 136 download

Download (pdf, 2.59 MB)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ฯ.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 Popular

By 121 download

Download (pdf, 2.19 MB)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf