วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563 15:18

ประชุมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม