พันธกิจ

๑. พัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

         ๒. สร้างมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและทันสมัย

๓. เสริมสร้างการประกอบการอุตสาหกรรมให้ปฎิบัติตามกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

๔. สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษืสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและท้องถิ่นโดยความร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น