วิสัยทัศน์

"ผลักดันภาคอุตสาหกรรมเข้มแข็งได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"