folder คู่มือ

Documents

pdf EB12 (1) บันทึกข้อความคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน

By 53 download

Download (pdf, 3.56 MB)

EB12 (1) บันทึกข้อความคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf EB12 (2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

By 45 download

Download (pdf, 272 KB)

EB12 (2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf EB12 (3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

By 64 download

Download (pdf, 1.70 MB)

EB12 (3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf EB2 (7) ขั้นตอนการอำนวยความสะดวก

By 54 download

Download (pdf, 1.07 MB)

EB2 (7) ขั้นตอนการอำนวยความสะดวก.pdf

pdf คู่มือผลประโยชน์ฯ

By 60 download

Download (pdf, 634 KB)

คู่มือผลประโยชน์ฯ .pdf

pdf บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

By 47 download

Download (pdf, 51 KB)

บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ.pdf

pdf แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมฯ

By 50 download

Download (pdf, 476 KB)

แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมฯ.pdf