folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf EB23 (1)บันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

By 42 download

Download (pdf, 147 KB)

EB23 (1)บันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf

pdf EB23 (3) การเวียนประชุมคุณธรรมฯ

By 44 download

Download (pdf, 471 KB)

EB23 (3) การเวียนประชุมคุณธรรมฯ.pdf

pdf กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ ศ 2560

By 62 download

Download (pdf, 87 KB)

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560.pdf

pdf การแจ้งเวียนรายงานการประชุมประจำเดือน

By 44 download

Download (pdf, 471 KB)

การแจ้งเวียนรายงานการประชุมประจำเดือน.pdf

pdf กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต

By 52 download

Download (pdf, 1.92 MB)

กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต.pdf

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2553

By 77 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2553.pdf

pdf คู่มือจรรยาข้าราชการ

By 95 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

By 43 download

Download (pdf, 254 KB)

บันทึกข้อความการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานประชุมประจำเดือน

By 47 download

Download (pdf, 96 KB)

บันทึกข้อความรายงานประชุมประจำเดือน.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ

By 54 download

Download (pdf, 273 KB)

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ.pdf

pdf บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

By 45 download

Download (pdf, 285 KB)

บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf

pdf ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

By 6 download

Download (pdf, 785 KB)

ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

By 56 download

Download (pdf, 640 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 76 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2562

By 69 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พศ 2562.PDF

pdf รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 มิย 63

By 46 download

Download (pdf, 218 KB)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 มิย 63 .pdf

pdf รายงานการประชุมหน่วยงานด้านคุณธรรม

By 53 download

Download (pdf, 218 KB)

EB23 (2) รายงานการประชุมหน่วงานด้านคุณธรรม.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต

By 50 download

Download (pdf, 424 KB)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ

By 47 download

Download (pdf, 547 KB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตฯ.pdf