folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB4 (2) บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By 39 download

Download (pdf, 39 KB)

EB4 (2) บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

By 44 download

Download (pdf, 39 KB)

บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานสรุปผลความเสี่ยง

By 54 download

Download (pdf, 44 KB)

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลความเสี่ยง.pdf

pdf บันทึกรายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)

By 43 download

Download (pdf, 36 KB)

บันทึกรายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน).pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

By 57 download

Download (pdf, 1.15 MB)

EB4 (1) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

By 52 download

Download (pdf, 214 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

pdf รายงานสรุปผลความเสี่ยง 3 ไตรมาส

By 43 download

Download (pdf, 92 KB)

รายงานสรุปผลความเสี่ยง 3 ไตรมาส.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)

By 50 download

Download (pdf, 25 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน).pdf