folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB4 (2) บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By 93 download

Download (pdf, 39 KB)

EB4 (2) บันทึกข้อความเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

By 93 download

Download (pdf, 39 KB)

บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562.pdf

pdf บันทึกข้อความรายงานสรุปผลความเสี่ยง Popular

By 102 download

Download (pdf, 44 KB)

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลความเสี่ยง.pdf

pdf บันทึกรายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน) Popular

By 108 download

Download (pdf, 36 KB)

บันทึกรายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน).pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 Popular

By 131 download

Download (pdf, 1.15 MB)

EB4 (1) รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Popular

By 102 download

Download (pdf, 214 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

pdf รายงานสรุปผลความเสี่ยง 3 ไตรมาส Popular

By 101 download

Download (pdf, 92 KB)

รายงานสรุปผลความเสี่ยง 3 ไตรมาส.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน) Popular

By 113 download

Download (pdf, 25 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน).pdf