วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 10:58

เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล และผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและต่อเนื่อง