วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2563 11:44

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ลดการเผา เราปลูกปอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ มีรายได้ดี ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่"

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

นายวรวิทย์   จันทวรรณโณ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายธวัชชัย  แก้วดา  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ลดการเผา เฮาปลูกปอเทือง เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ มีรายได้ดี ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่" ณ บริเวณนาแปลงรวม กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดฝุ่นควัน จากการเผาเศษวัสดุการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา PM 2.5 ทั้งนี้นอกจากจะลดปัญหาฝุ่นควันจากการเผาแล้ว เกษตรกรยังสามารถประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตร โดยการนำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เป็นปุ๋ย เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในรอบการผลิตต่อไปได้อีกด้วย