วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2560 14:17

โครงสร้างองค์กร

 

การแบ่งส่วนราชการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
มีหน้าที่ และอำนาจดังนี้ 
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
๓) จัดทำแผนส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๕) ส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

และแบ่งภารกิจหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มงาน จำนวน ๔ กลุ่ม ดังนี้

 

๑. กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑.๑ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และจังหวัด

 

๑.๒ ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

๑.๓ บริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ

 

๑.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๒.๑ กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

 

๒.๒ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

 

๒.๓ จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 

๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๓.๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมชุมชน

 

๓.๒ ส่งเสริมการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

๓.๓ ประสานการส่งเสริมการลงทุน

 

๓.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๔.๑ กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือ ย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

 

๔.๒ ส่งเสริม และพัฒนาการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

 

๔.๓ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ และการประกอบโลหะกรรม

 

๔.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย