folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งกำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน

By 60 download

pdf คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

By 57 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 87 download