วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 13:46

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4
โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม

 

 

 ะชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด
และที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564