วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 16:33

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควัน แบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนิตย์ สิทธิดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วย นางสาวชุติมา จีนะดิษฐ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาววรรวิสา ชุมช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้งานเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแปรรูปน้ำยางพาราแบบลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางช้างคู่พัฒนา จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองสระ อำเภอกาญดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี