พันธกิจ

 

 
1. กำกับ-ควบคุม-ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน/กฎหมายว่าด้วยแร่/กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่/กฎหมายว่าด้วยควบคุมแร่ดีบุก/กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

2. จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนดังกล่าว

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่งเสริม พัฒนา การใช้ประโยชน์จากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และพลังงานทดแทนเผยแพร่ ความรู้หลักปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์แก่กลุ่มผู้ประกอบการ