วิสัยทัศน์

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน