ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย

                 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล)

                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการเลี้ยงเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่

                 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว

                 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

                 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ