ยุทธศาสตร์สำนักงาน

  ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรด้วยนวัตกรรมและระบบ IT เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน)

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ด้วยนวัตกรรม

3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม