folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของสุราษฎร์ธานี Popular

By 163 download

Download (pdf, 1.64 MB)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของสุราษฎร์ธานี.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Popular

By 117 download

Download (pdf, 371 KB)

รายงานการทุจริต ธ.ค.6209072563.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 Popular

By 106 download

Download (pdf, 356 KB)

รายงานการทุจริต มี.ค.6309072563.pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1- 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 109 download

Download (pdf, 359 KB)

รายงานสรุปผลภาพรวม15072563.pdf