folder แผนงาน

Documents

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

By 81 download

Download (pdf, 1.42 MB)

แผนการจดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

By 12 download

Download (pdf, 318 KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf

pdf แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564

By 28 download

Download (pdf, 368 KB)

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564.pdf

pdf แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 50 download

Download (pdf, 290 KB)

แผน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562.pdf

pdf แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 140 download

Download (pdf, 681 KB)

แผน ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 58 download

Download (pdf, 1.50 MB)

แผนบริหารความเสี่ยง สอจ.สฎ. 2563 OK(1).pdf