วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564 15:31

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด