folder ดาวน์โหลดเอกสาร

Documents

pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (276 download) Popular
pdf ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (245 download) Popular
pdf คำขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (226 download) Popular
pdf คำขอรับโอนใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (188 download) Popular
pdf คำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (185 download) Popular
pdf คำขอรับใบอนุญาติ (241 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (266 download) Popular
pdf คู่มือฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม (309 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (124 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (253 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ Mobile Application (311 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์งาน Thailand friendly design expo 2018 (209 download) Popular
pdf รายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น (289 download) Popular
pdf รายงานการตรวจสอบระบบและแุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (301 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 1/2562 (240 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 2/2562 (284 download) Popular
pdf หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พรบ โรงงาน พศ 2535 (297 download) Popular
document หนังสือเชิญผู้ประกอบการ (ขึ้นเว็บไวต์) (344 download) Popular
archive เอกสารประกอบการบรรยายกากอุตสาหกรรม (352 download) Popular
pdf เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำ (552 download) Popular