folder ดาวน์โหลดเอกสาร

Documents

pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตกระบวนงานการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (164 download) Popular
pdf ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน (199 download) Popular
pdf คำขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (177 download) Popular
pdf คำขอรับโอนใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (145 download) Popular
pdf คำขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (150 download) Popular
pdf คำขอรับใบอนุญาติ (204 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (175 download) Popular
pdf คู่มือฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม (268 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (80 download)
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี (158 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ Mobile Application (259 download) Popular
pdf ประชาสัมพันธ์งาน Thailand friendly design expo 2018 (163 download) Popular
pdf รายงานการตรวจความปลอดภัยระบบทำความเย็น (242 download) Popular
pdf รายงานการตรวจสอบระบบและแุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (261 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 1/2562 (166 download) Popular
pdf สรุปเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ไตรมาสที่ 2/2562 (181 download) Popular
pdf หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พรบ โรงงาน พศ 2535 (250 download) Popular
document หนังสือเชิญผู้ประกอบการ (ขึ้นเว็บไวต์) (295 download) Popular
archive เอกสารประกอบการบรรยายกากอุตสาหกรรม (317 download) Popular
pdf เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำ (503 download) Popular