ยุทธศาสตร์

 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

(จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสงคราม)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ให้เป็น

                              ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้ากับประเทศเพื่อน

                              บ้าน

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลาก

                              หลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการ

                              แข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดำรงชีวิต

                              ของประชาชน

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๔ : สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                              อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานและคุณภาพด้วยนวัตกรรม

๒. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาอุตหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

๓. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  


 

( เอกสารดาวน์โหลด )

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563-2565  :   pdf EB2 1.7 (3.51 MB)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565  :   pdf EB2 1.8 (8.63 MB)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  :   pdf EB2 1.9 (2.29 MB)

pdf รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (4.64 MB)