วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

“ ยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานอละคุณภาพด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

(จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

 

"เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิง

ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า"

 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม

"เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน

แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตร

ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตให้มีมูลค่าสูง

มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง"