folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ่สงประจำปี 2563

By 86 download

pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

By 99 download

Download (pdf, 54 KB)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563.pdf

pdf วิธีปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม Popular

By 105 download

Download (pdf, 493 KB)

วิถีปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม.pdf

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (EB5 3.1) Popular

By 134 download

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด (EB5 3.2)

By 95 download