folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งหรือข้อสั่งการในการกำหนดมาตรการหรือแนงทางปฏิบัติ (EB1 2)

By 92 download

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Popular

By 119 download

Download (pdf, 298 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 86 download

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (EB20 5) Popular

By 131 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20 4)

By 80 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EB16 2)

By 85 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 81 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563 Popular

By 166 download

Download (pdf, 22.42 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงธุรกิจ.pdf

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (EB5 3.1)

By 81 download

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด (EB5 3.2)

By 90 download