folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งหรือข้อสั่งการในการกำหนดมาตรการหรือแนงทางปฏิบัติ (EB1 2)

By 71 download

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง Popular

By 101 download

Download (pdf, 298 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 68 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20 4)

By 62 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EB16 2)

By 72 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 69 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563 Popular

By 136 download

Download (pdf, 22.42 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงธุรกิจ.pdf

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (EB5 3.1)

By 68 download

pdf โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด (EB5 3.2)

By 79 download