folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20 4)

By 60 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB2 6.1)

By 64 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EB4 1)

By 64 download

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EB14 2)

By 62 download