folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (EB20 5) Popular

By 326 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB20 4) Popular

By 137 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (EB2 6.1) Popular

By 138 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EB4 1) Popular

By 156 download

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EB14 2) Popular

By 151 download