folder คู่มือประชาชน

folder ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interest) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (298 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (258 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (409 download) Popular
pdf มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริหาร (EB2 8) (263 download) Popular
pdf แผนผังขั้นตอนที่แสดงถึงกระบวนการอำนวยความสะดวก (EB26 2) (200 download) Popular