แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 

1. วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาระดับประเทศท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่”

2. ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

           1) เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทำงาน และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการ

          2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

          3) การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนสู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร

          4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน