แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          3) การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม