ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ (Vision)

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง

3) ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่าย การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า การบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว

5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 

1. วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาระดับประเทศท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่”

2. ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

           1) เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทำงาน และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริการ

          2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

          3) การพัฒนาเมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนสู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร

          4) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1. วิสัยทัศน์

“ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          1) การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง

          2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

          3) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

          4) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 

1. วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

          1) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

          3) การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

Download  pdf รวมเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2563 (2.24 MB)