folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอจ.สป. Popular

By 111 download

Download (pdf, 1.20 MB)

คำสั่ง EB25.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ Popular

By 154 download

Download (pdf, 445 KB)

คำสั่ง.pdf

pdf บันทึกขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Popular

By 145 download

Download (pdf, 350 KB)

CCF14022563.pdf

pdf บันทึกข้อความแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สอจ.สมุทรปราการ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Popular

By 112 download

Download (pdf, 477 KB)

บันทึกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สอจ.สป. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์.pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Popular

By 105 download

Download (pdf, 548 KB)

ประกาศ สอจ.สป. เรื่อง การกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์.pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน Popular

By 153 download

Download (pdf, 863 KB)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 102 download

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.สมุทรปราการ ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

By 82 download

Download (pdf, 492 KB)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ไตรมาส 1 พ.ศ.2563.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สอจ.สมุทรปราการ ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

By 93 download

Download (pdf, 491 KB)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ไตรมาส 2 พ.ศ.2563.pdf

pdf รายงานแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563 Popular

By 135 download

Download (pdf, 5.36 MB)

รายงาน EB3.pdf

pdf เอกสารแนบท้ายคำสั่ง สอจ.สป. เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอจ.สป

By 89 download

Download (pdf, 296 KB)

แนบท้ายคำสั่งมอบหมายงาน2563.pdf

pdf แจ้งเจ้าหน้าที่ สอจ.สป. รับทราบและถือปฏิบัติตามหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอจ.สป.

By 84 download

Download (pdf, 740 KB)

แจ้งเจ้าหน้าที่ EB25.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ Popular

By 133 download

Download (pdf, 549 KB)

แผนบริบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีง.pdf