folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf ประเด็นการตรวจราชการของ ผตร.อก. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

By 80 download

Download (pdf, 233 KB)

updateประเด็นการตรวจราชการของ ผตร ปี 63 ของ สอจ.pdf

pdf รายงานการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

By 92 download

Download (pdf, 1.59 MB)

สำหรับนำเสนอผู้ตรวจ 1 -63(update).pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Popular

By 141 download

Download (pdf, 3.26 MB)

รายงานผลการดำเนินงาน งปม.2562 (EB.9).pdf