วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563 11:35

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1