ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  10  มีนาคม  2564  เวลา  09.00 น.           

               นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร “การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่ตลาดสากล” โดยมีนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ณ ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายโดย นางสาวนลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2563 ในระดับเขตและระดับภาค ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลฯ ได้แก่ หมู่บ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ศัพทเสวี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวนันทรีวัลย์ วรบุตร นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน(Creative Industry Village : CIV) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ณ หมู่บ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน และหมู่บ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

วันที่  2  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น.           

                 นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทราบในโครงการ ประจวบสวยด้วยมือเรา (แยกก่อนทิ้ง) และขอความร่วมมือในการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การใช้แก้วน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก  ให้มาใช้ถุงผ้า ใช้แก้วน้ำส่วนตัวในวาระการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ 1 จาก 207