วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

วิสัยทัศน์

"เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สับปะรด  มะพร้าว  ที่หนึ่งของโลก  ประตูการค้าด่านสิงขร  สังคมผาสุก"