วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 20:07

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาด้านที่ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3  การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

   1. พัฒนาคุณภาพผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

   2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

   3. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

   4. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
             

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561 2565)

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด :

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ

เกษตรปลอดภัย

ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต

สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

2. พันธกิจ

                2.1  พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ

                2.2  ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตการแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม

    2.3  ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน

                 2.4  สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                2.5  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

                 เป้าประสงค์ที่ 1       การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว  เกษตร  อุตสาหกรรม  และการค้าชายแดน                                          

                 ตัวชี้วัดความสำเร็จ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี

                 เป้าประสงค์ที่ 2       ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน

                ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี 

                เป้าประสงค์ที่ 3       อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                 ตัวชี้วัดความสำเร็จ : พื้นที่ป่าไม้จากแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ไร่

 

4. ประเด็นการพัฒนา 

                 3.1    เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ

                 3.2.   เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

                 3.3    ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

                 3.4    เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

                 3.5    ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
                         

5. ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

                       5.1  ประเด็นการพัฒนา :  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ

                          5.1.1   วัตถุประสงค์ 

                           เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

 

                         5.1.2   เป้าหมายและตัวชี้วัด

                                    5.1.3.1 รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 3 ต่อปี)

                                    5.1.3.2 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 3 ต่อปี)

 

                         5.1.3  แนวทางการพัฒนา

                                   5.1.4.1 พัฒนาและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้มีคุณภาพ

                                   5.1.4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานสากล                            

                                   5.1.4.3 เสริมสร้างคุณภาพการท่องเที่ยวบนความหลากหลายความปลอดภัยและความคุ้มค่า

                                   5.1.4.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐ และเครือข่ายการท่องเที่ยว

                                   5.1.4.5 สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว

                                   5.1.4.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

                             

                   5.2 ประเด็นการพัฒนา : เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง
                               

              5.2.1 วัตถุประสงค์

                                เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

                        5.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

                                 5.2.2.1 อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 2 ต่อปี                          

                                 5.2.2.2 อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 2.25 ต่อปี)                                                     

                                 5.2.2.3 ร้อยละของฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเท่ากับ 46 ในปี 2565 (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)

                       5.2.3 แนวทางการพัฒนา

                                5.2.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคและส่งออก                            

                                5.2.4.2 พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด สับปะรด มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพเพื่อการบริโภคและการสงออก 

                                5.2.4.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่สร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาคเกษตร                          

                      5.2.4.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมระบบการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรและเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร  

                                5.2.4.5 สร้างเสริมและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
  

 

               5.3 ประเด็นการพัฒนา :  ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชื่อมต่อประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

                      5.3.1 วัตถุประสงค์

                    เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขร และอาเซียน

 

           5.3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

                              5.3.3.1 ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25(ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)

                          

           5.3.3 แนวทางการพัฒนา

                              5.3.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว                            

                              5.3.3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสและ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                              5.3.3.3 พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

                              5.3.3.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรในอาเซียน

                              5.3.3.5 ส่งเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  ทั้งในและต่างประเทศ

 

              5.4 ประเด็นการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         5.4.1 วัตถุประสงค์

                    เพื่อสร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         5.4.2 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย        

                            5.4.3.1 จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ร้อยละ 90 มีรายได้เพิ่มขึ้น (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)                           

                            5.4.3.2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 54 ต่อ 1,000 ประชากร (ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ต่อปี)                           

                            5.4.3.3 ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงร้อยละ 12 (ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 2 ต่อปี)

                             

                    5.4.3 แนวทางการพัฒนา

                            5.4.3.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพและการสาธารณสุข ตลอดจน  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชา           สังคม

                            5.4.3.2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดน พื้นที่ตอนใน  ชายฝั่งทะเล เกาะแก่งและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและ
         สร้างเครือข่ายประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
                

                            5.4.3.3 เสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

                            5.4.434 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

5.5  ประเด็นการพัฒนา : ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

         5.5.1 วัตถุประสงค์

                 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

5.5.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

                 5.5.3.1 พื้นที่ป่าไม้จากแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ไร่

                           (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น 2,000 ไร่ต่อปี)

                 5.5.3.2 ร้อยละของพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะลดลงร้อยละ 7.5

                           (ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)

                 5.5.3.3 ร้อยละของปริมาณขยะที่มีการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75

                           (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)

          5.5.3 แนวทางการพัฒนา

                 5.5.4.1   สร้างเสริมการอนุรักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

                 5.5.4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

                 5.5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง

                 5.5.4.4 เสริมสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล

                 5.5.4.5 ลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

                 5.5.4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน