folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

By 90 download

Download (pdf, 923 KB)

20.คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน EB13(2).pdf

pdf สรุปผลรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3

By 94 download

Download (pdf, 88 KB)

10.สรุปผลรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3 EB2(5).pdf

pdf หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน เรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

By 91 download

Download (pdf, 371 KB)

9.หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ EB2(4).pdf