folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-3

By 73 download

Download (pdf, 199 KB)

42.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่ 1-3 EB2 (6.3).pdf

pdf หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 181 download

Download (pdf, 12.85 MB)

15.หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการ EB5(3.1),(3.2).pdf