folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.ประจวบฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

By 81 download

Download (pdf, 169 KB)

29.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB20(4).pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สอจ.ประจวบฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

By 66 download

Download (pdf, 247 KB)

41.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ของ สอจ.ประจวบฯ (ไตรมาส 1-3)

By 78 download

Download (pdf, 699 KB)

24.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง EB17(2).pdf

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ประจวบฯ ปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 79 download

Download (pdf, 71 KB)

21.รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน 2563 (6 เดือน) EB14(2).pdf