folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเซล (รถกระบะ)

By 59 download

Download (pdf, 919 KB)

ประกาศเผยแพร่แผนเช่ารถยนต์.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 75 download

Download (pdf, 1.89 MB)

43.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2.pdf