วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:28

สอจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต (มผช.) ครั้งที่ ภก 40-1/2564