pdf 1หลักการพิจารณาขอรับใบอนุญาตฯ (407 download) Popular
pdf 2เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตฯ (5419 download) Popular
pdf 3ขอประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (280 download) Popular
pdf 4เอกสารประกอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (299 download) Popular
pdf 5ใบแจ้งทั่วไป (1452 download) Popular
pdf 6คำขอทั่วไป (2118 download) Popular
pdf 7หนังสือมอบอำนาจ (11403 download) Popular
pdf 8การขอรับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช ) (245 download) Popular
pdf การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (132 download) Popular
pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สอจ.ภูเก็ต (236 download) Popular
pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สอจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (191 download) Popular
pdf ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ (456 download) Popular
pdf ขั้นตอนการให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม (241 download) Popular
archive คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน (204 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ สอจ.ภูเก็ต (304 download) Popular
pdf คู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (258 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม (751 download) Popular
archive คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (347 download) Popular
pdf นโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม (192 download) Popular
pdf บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ สอจ.ภูเก็ต (225 download) Popular