โครงสร้างองค์กร

 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่