วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่การเป็น Smart Office เพื่อสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0"