ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=plan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564

http://www.osmsouth-w.moi.go.th/submenu.php?page=162&l=th

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2560-2564 (ฉบับทบทวน)

https://goo.gl/a27ATq

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

https://goo.gl/bgpq81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

https://goo.gl/a5s7RQ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574

https://goo.gl/k9Gkw1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564

https://goo.gl/N1pfmn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์ สสว. ปี 2560 - 2564

https://goo.gl/FXStUK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------